Biuletyn informacji publicznej

DANE OGÓLNE

Sekretariat w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak jest czynny:
poniedziałek, środa - piątek w godz. 8.30-16.30
wtorek w godz. 9.00-17.00

Adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak
ul. H. CH. Andersena 4
01-911 Warszawa

Kontakt:
telefon/fax: 22 835-93-47
e-mail: sekretariat@mdkandersena.pl
www: http://www.mdkandersena.pl

NIP: 118-01-26-044
Regon: 010410240

WŁADZE

KIEROWNICTWO:
Dyrektor: Agnieszka Kowalska
Godziny przyjęć we wszystkie dni tygodnia po telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem placówki.

ADMINISTRACJA:
Sekretarz placówki: Magdalena Rzewuska
Kierownik gospodarczy: Łukasz Warakomski
godziny urzędowania:
- poniedziałek, środa-piątek: 8.30-16:00
- wtorek 9:00-17:00

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organy placówki:
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

Placówka zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni:
- nauczyciele.

Pracownicy administracji i obsługi.

STATUS PRAWNY

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Warszawie jest placówką oświatową wychowania pozaszkolnego. Organem prowadzącym jest m.st. Warszawa. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak jest placówką publiczną, która działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674 z późniejszymi zmianami) i w oparciu o Statut Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak.

ZASADY FINANSOWANIA
Statutowa działalność Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak jest finansowana przez organ prowadzący.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak, Statut oraz Regulamin Uczestnika Zajęć.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Wynagradzania pracowników:
- Nauczycieli - w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm.) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).
- Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i własny regulamin wynagradzania.

KOMPETENCJE

Kompetencje organów placówki określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572), Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. wraz z późniejszymi zmianami), Statut Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak, zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności określa ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) oraz Statut Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak.