O nas

Historia

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak w Warszawie, oświatowo-wychowawcza placówka wychowania pozaszkolnego, powołana w 1959 r. jako Dom Kultury Dzieci i Młodzieży (siedziba: Warszawa, ul. Gdańska 2); w roku 1975 r. – zmiana nazwy na Młodzieżowy Dom Kultury. Dnia 01.12.1978 r. przeniesienie siedziby MDK na Bielany, ul. H. Ch. Andersena 4 (placówki przy ul. Gdańskiej 2 i Elbląskiej 43 pozostały filiami i pracowały w dotychczasowych lokalach, a od 01.01.1998 r. filie przejęła Gmina Centrum Dzielnica Żoliborz, jako placówkę własną - pod nazwą: Ognisko Pracy Pozaszkolnej). Dnia 09.10.2002 r. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. H. Ch. Andersena 4 otrzymał akt nadania imienia – jest to imię pierwszego, wieloletniego dyrektora MDK - Marii Gwizdak.

Misja

Młodzieżowy Dom Kultury realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, rekreacyjne i sportowe poprzez prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mających na celu rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Zajęcia

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje zajęcia stałe, okresowe (letni i zimowy wypoczynek) lub okazjonalne (konkursy, przeglądy, wernisaże, wystawy, spektakle), wynikające z potrzeb środowiska lokalnego - dostosowane do możliwości i potrzeb emocjonalnych i psychofizycznych dzieci i młodzieży.